การแจ้งย้ายที่อยู่กับกรมพัฒนาธุรกิจ (DBD)

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนย้ายที่อยู่บริษัท (ย้ายภายในจังหวัดเดิม)

  1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
  2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
  3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
  4. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
  5. สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (หากบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน)
  6. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
  7. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  8. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง พร้อมผนึกอากรแสตมป์10 บาท)

ยื่นเอกสารที่ไหน

กรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนย้ายที่อยู่ได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต

ต่างจังหวัด ยื่นจดทะเบียนย้ายที่อยู่ได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่บริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

ยื่นออนไลน์ ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

Address

ฝากข้อความถึงเรา!