การแจ้งย้ายที่อยู่กับกรมสรรพากร

รายละเอียด

หากบริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ยังต้องยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) กับกรมสรรพากรด้วย โดยการแจ้งย้ายที่อยู่กับกรมสรรพากรประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ด้านล่างนี้ โดยจะต้องแจ้งก่อนการย้ายไม่น้อยกว่า 15 วัน

  1. แจ้งย้ายออกจากพื้นที่เดิม ยื่น ภ.พ.09 – ต้องแจ้งก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่า 15 วัน
  2. แจ้งย้ายที่อยู่เข้าพื้นที่ใหม่ – ยื่น ภ.พ.09 – แจ้งย้ายเข้าพร้อมคืนใบทะเบียน (เดิม) ก่อนวันเปิดสถานประกอบการแห่งใหม่ไม่น้อยกว่า 15 วัน

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับกรมสรรพากร (ต้องนำหลักฐานตัวจริงมาแสดงด้วย, สำเนาต้องเซ็นรับรองประทับตราบริษัททุกฉบับ)

  1. แบบคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน ภ.พ.09 จำนวน 3 ฉบับ
  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 (เดิม)
  3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ (ใหม่)
  4. สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (หากบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน)
  5. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการแห่งใหม่
  6. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน
  8. หนังสือมอบอำนาจ (พร้อมติดอากร 10 บาท) และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ยื่นเอกสารที่ไหน

ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทั้งที่เดิม และ ที่ใหม่

ที่ตั้งกรมสรรพากรพื้นที่ Bizkit Office (สรรพากรเขตราชเทวี)

Address

ฝากข้อความถึงเรา!