แบบฟอร์มสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

คลิกชื่อฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด

แบบ บอจ.1 – คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด 

แบบ บอจ. 2 – หนังสือบริคณห์สนธิ

แบบ บอจ.3 – รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

แบบ บอจ.5 – สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

แบบ ก.​ – กรรมการเข้าใหม่

แบบ ว. – รายละเอียดวัตถุประสงค์

แบบ ว.1 – รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

แบบ ว.2 – รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

แบบ ว.3 – รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

แบบ ว.4 – รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม

แบบ ว.5 – รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

รายงานการประชุมตั้งบริษัท

ข้อบังคับ

หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น

แบบ สสช.1 – แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515)

หนังสือมอบอำนาจ

ตัวอย่างรายชื่อผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น

แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)

address

ฝากข้อความถึงเรา! Leave us a message for more information.