การแจ้งย้ายที่อยู่กับสำนักงานประกันสังคม

รายละเอียด

หากบริษัทเป็นนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม จะต้องแจ้งเปลี่ยนย้ายที่อยู่กับสำนักงานประกันสังคมด้วย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับสำนักงานประกันสังคม ได้แก่

  1. แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส.6-15)
  2. หนังสือรับรองบริษัท ฉบับที่อยู่ใหม่
  3. แผนที่ตั้งใหม่
  4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง)

ยื่นเอกสารที่ไหน

ยื่น ณ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 

ที่ตั้งสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ Bizkit Office (สำนักงานประกันสังคมเขต 3)

Address

ฝากข้อความถึงเรา!